See English Version

  کمیته علمی همایش

   

   

  دکتر ذبیح اله نعمتی
  دبیر همایش

   

   

  دکتر مقصود بشارتی
  دبیر اجرایی همایش

  دکتر جواد حصاری
  دبیر علمی همایش
   
  دکتر رشید صفری

   

   

   

   

   

  دکتر محمدرضا شیخلو

   

   
   
  دکتر امیر کریمی

   

   

   

   
  دکتر حامد جعفرزاده

   

   

   

   
  دکتر صمد بدبدک

   

   

   

   
  دکتر کاظم علیرضالو

   

   

   

   
  دکتر امیر ناجی خویی

   

   

   

   
  دکتر سجاد قنبری