See English Version

  گروه های هدف و مخاطبان کنفرانس

  اساتید، صاحب نظران، انديشمندان، مديران و دانشجویان تمامی گرایش های ...

  دانشگاه­ ها، مراكز مطالعاتي و كليه مؤسسات پژوهشي و آموزشي

  كليه نهادها و ارگان­ هاي سياستگذار در امور مهندسی ...

  وزارتخانه­ ها، سازمان­ ها، كميته­ ها و ستادهاي فعال در این حوزه

  انجمن­ هاي صنفي و تشكل­ هاي مردم­ نهاد در حوزه مهندسی ...

  كليه شركت­ هاي مشاور و مجري در پروژه ­هاي ...

  كليه سازمانها، ادارات، نهادها و ارگانهاي سياستگذار در مهندسی ...